NY ÅRSMØTEDATO: 3. JUNI

Publisert dato: 23. februar, 2021

Vi gjør et nytt forsøk. Årsmøtet i Røyken Historielag 2021 avvikles torsdag 3. juni på Kornmagasinet kl 19.00.

Det blir ingen servering som normalt på årsmøtet, og heller ingen ekstern foredragsholder. Men vi viser en bildeserie fra byggingen av smia og verkstedet på Hernestangen.

Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg av leder Per Olav Berg, nestleder Bjørn Auke og styremedlem Arne Edvard Torvbråten, samt ett av tre varamedlemmer, Bernt Otto Hauglin. Tom Harald Opsahl er konstituert som ny kasserer. Frøydis Heimdal og Elisabeth Kjellin er konstituert som nye varamedlemmer. Sekretær Rune Svensson er ikke på valg. Som ny redaktør av Årbok og Bygdemagasin er Tor Kise Karlsen konstituert. Alle de konstituerte skal 

Forslag om vedtektsendring  i lov for Røyken Historielag

I de gjeldende lover vedtatt  på årsmøtet 7.mars 2019 står det under § 4, pkt 12: Sakslisten for årsmøtet, underpunkt n:

Hederstegnsråd med leder, sekretær og ett medlem. Minst en av de tre bør ha blitt tildelt hederstegn

Styret foreslår dette endret til:

Hederstegnsråd med leder, sekretær og ett medlem, alle for to år. Første gang velges sekretær og medlem for ett år. Minst en av de tre bør ha blitt tildelt hederstegn.

Begrunnelse: Formuleringen som er foreslått gjør  valgprosessen bedre og sikrer kontinuitet. Vi antar  at  den kortere formuleringen som ble innført i 2019 ikke var tilsiktet.

Velkommen til årsmøte!

Saksdokumenter: 

Saksliste 2021

Årsberetning for 2020

Regnskap 2020

Budsjett 2021

Ramme for arbeid i neste periode

Valgkomiteens forslag for 2021