Styret

Styret har i perioden bestått av:

Kjell Jørgensen - leder Bjarne Kjos - nestleder Martin Aasgaard - kasserer Turid Sandvik - sekretær Mette Ølstad - styremedlem Bjørn Fossnes - varamedlem Ole Sønju - varamedlem Bjørn Eric Hansen - varamedlem

Styremøter/medlemsmøter

Det har vært avholdt 11 styremøter, julemøte, samt dugnadsfest og årsmøte, i perioden. Styret har hatt møte med det gamle styret angående Grodalsmølla.
En representant for Røyken kommune (Ingrid Buck) og alle komiteene har også hatt et fellesmøte med styret.

Medlemmer

Laget hadde 627 betalende medlemmer pr 31.12.08. Dette er en nedgang på 33 medlemmer siden forrige årsmøte.

Samarbeid med Røyken kommune om turveiene

En representant for Røyken kommune (Ingrid Buck) hadde 29.01.09 et fellesmøte med styret og arbeidsgruppene. Vedlikeholdsavtaler med kommunen om Oldstidsveien, Kyststien og Pilgrimsleden ble gjennomgått. Hver av gruppene rundt Kyststien, Oldstidsveien og Pilgrimsleden bør få en leder/koordinator. Røyken kommune har etterlyst rapportering fra befaringer. Røyken Historielag har en formell avtale med kommunen om befaringer, og mottar økonomisk støtte til det.

Reguleringsplaner og veinavn

Styret ved Ole Sønju har behandlet åtte reguleringsplaner. Ole Sønju har også fullmakt fra styret til å uttale seg om nye veinavn.

Bygdemagasinet og årboka

Vi har utgitt to bygdemagasin og en årbok.

Oldtidsmarsjen

Oldtidsmarsjen gikk for tjuende gang 21.09.08, og fikk bra dekning i Røyken og Hurum avis. Ganske god oppslutning.

Komiteene

Alle komiteene ble invitert til møte 29.01.09 for å redegjøre for arbeidet sitt og for hvilke behov for støtte de eventuelt har fra laget. Arrangementskomiteen rapporterer at samarbeidet går greit.

Museumskomiteen: Jobber i 2.etasje på Kornmagasinet med registrering av gjenstander, og på Hernestangen. Mye arbeid legges ned. De ønsker mer publikumsrettet aktivitet.

Årbokkomiteen: Vil gjerne ha flere artikler, og etterlyser skrivende kvinner og kvinnehistorie.

Slekts- og gårdshistoriegruppa: de oversetter kirke- og klokkerbøker fra gotisk skrift, lagrer digitalt og legger ut på internett. Buskerud slektshistorielag korrigerer arbeidet. Gruppa er redusert fra 10-11 stykker til 5, og de ønsker rekruttering, men dette krever forutgående kursing i gotisk skrift.

Bygdemagasinet: Etterlyser stoff og innspill fra medlemmene. Alle komiteene oppfordres til å sende inn stoff om hva de driver med.

Møllekomiteen: Mangler leder, og avventer planer for mølla før de kan begynne med noe praktisk arbeid. De innser at det er et svært, kostbart og kompetansekrevende prosjekt å få mølla i stand.

Bokprosjekter

Historielaget er løselig involvert i to bokprosjekter som er satt i gang på privat basis: Jørn Jensen leder et prosjekt igangsatt i 2002 med å skrive bok om byggeskikk i Røyken, det dreier seg om eldre bygninger fram til 1940. Komiteen ønsker at styret i historielaget skal engasjere seg mer i utgivelsen. Erik Jakobsen og Kåre Selvik er i gang med et bokprosjekt om Nærsnes (isdrift og maritimt miljø). Ole Sønju er oppnevnt som kontaktperson fra historielaget.

Markvandringer

1. juni: fra Kristoffer Gjellum til Rødsåsen der det er funnet ei gammel kokegrop under en heller. Tilbake til gården der vi fikk orientering om den. Terje Martinsen og Kristoffer Gjellum var guider, og turen samlet et tyvetalls mennesker i usedvanlig godt sommervær.

24. august: fra Hyggen sentrum langs Helgåsen til Fagervika og retur samme vei. Guider var Ole Sønju og Kjell Jørgensen, fire deltakere i tillegg, også denne turen i strålende vær.

Stands / markedsføring / Røykenkalenderen 2009

Historielaget hadde stand på Rortunet med salg av Bygdemagasin og årbøker før Oldtidsmarsjen, og før jul hadde vi stand på Spikkestad to ganger og Røyken en gang med salg av kalendere, bygdemagasin og årbøker. Vi var også til stede ved åpningen av aktivitetshuset i gamleskolen på Spikkestad.

Styret har drøftet markedsføringen av laget og mener den er for dårlig. Vi må søke å få til en bedre utadrettet informasjon, ikke bare til medlemmene, men hele Røykens befolkning. Museumskomiteen har vedtatt å holde Kornmagasinet / bygdemuseet åpent for publikum tre torsdager til våren, og vil prøve å få dekning i Røyken og Hurum avis på dette.

Kornmagasinet

Det er inngått avtale med Vidar Stokke på Røyken vgs om at en tømrerklasse skal utføre vedlikeholdsarbeid (utskifting av bunnstokk). Styret avventer dette og faglige råd før tetting av vegg i 2.etasje. Pga utbygging på Røyken vgs som elevene deltar i, kan ikke arbeidet skje før til våren. Maling ble utsatt, og vil bli tatt til våren. Kraftvask / spyling / skraping må tas først. Det er foretatt enkelte forbedringer (ny avtale med Brannvesenet om alarm, sikkerhetslås på bakdøra, trappa skal utbedres og gjøres tryggere). Rutiner for utleie er gjennomgått og avtale om vaktmestertjeneste / renhold med Arne og Solveig Ølstad inngått. Avtale om årlig pianostemming er inngått. Styret er opptatt av at laget har dårlig plass (arkiv, registrering av gjenstander) og kunne ønsket å disponere mer av Kornmagasinet til kontorplass. Utstrakt utleie som festlokale er i konflikt med dette. Styret kunne også ønske avlastning med drift av bygningen, og savner en egen huskomite som kan jobbe med dette.

Hernestangen

Eiendommen har gått tilbake til Røyken kommune som skal drifte Hernestangen. Bjørn Eric Hansen fra styret har hatt ansvar for forhandle fram en leieavtale mellom Røyken Historielag og kommunen, og det foreligger nå et forslag. Vi eier Gjellumstua og Laftehuset, og ønsker å beholde disposisjonsrett over 2/3 av låven som vi har hatt dugnad på. Den skal brukes som museum med små gjenstander. Historielaget har deltatt i mye restaurasjonsarbeid på Hernestangen de siste 20 åra og ser det som rimelig at vi får en billig leieavtale og kan disponere en del av bygningsmassen.

Grodalsmølla

Det er satt inn vinduer. Styret har hatt en bred diskusjon om mølla i året som er gått, både innad i styret og med tidligere styre og interesserte parter. Har fått på plass formaliteteter: gårds- og bruksnummer, oppmålingsbrev samt skjøte, som er i ferd med å gå til tinglysning nå. Mølla er i dårlig forfatning og det er et spørsmål hvilket ambisjonsnivå man skal ha. Mølla tas opp i egen sak (sak 11: retningslinjer for styret i årsmøteperioden).