Åpning

v/Ole Rud

Valg av møteleder

Ole Rud ble valgt.

Valg av referent

Anne-Kirsti Andresen ble valgt.

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Årsberetning

Anne-Kirsti Andresen leste årsberetningen.
Kommentar fra Bjarne: Styringsgruppa for bygdeboka fungerte også i 2005, uteglemt i oversikten over kommiteene.
Årsberetningen for øvrig godkjent.

Regnskap 2005

Arne Trulsvik gikk gjennom regnskapet. Dette viste et underskudd på kr 27.275.
Underskuddet skyldes kjøp av Mølla. Regnsk. med rev.beretning ble godkjent.
Disponibelt overskudd per 31/12 er kr 132.512.

Budsjett 2006

Beregnede inntekter for 2006 blir 266.500. Utgifter 2006 kr 236.500. Disponibelt overskudd per 31/12-06 - kr 162.512.
Budsjettet godkjent.

Lovendringer

Ingen nye lovendringer.

Fastsettelse av kontingent

Styret hadde ikke forslag til endring av kontingenten.
Det ble fremmet forskjellige forslag: Øke kontingenten for utenbygds medlemmer fra kr 200 til kr 250, grunnet store portoutgifter.
Øke kontingenten for alle til kr 225, kr 250 eller kr 300.
Etter noe diskusjon ble man stående igjen med to forslag: øke kontingenten for alle til kr 225 eller kr 250.
Vedtak: Kontingenten for 2006 settes til kr 250 for alle medlemmer. Mot to stemmer.

Innkomne forslag

Ingen.

Valg

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Møtet hevet 19.50.

Anne-Kirsti (ref)

Etter årsmøtet ble det servert kaffe og vafler i gammel god tradisjon.

Røyken Historielag fyller i år 40 år, og i den forbindelse holdt Bjørn Fossnes et lite foredrag om Historielagets utvikling opp gjennom disse årene, og viste lysbilder.

Hans Graff eneste gjenlevende fra styret i stiftelsesåret, var tilstede på årsmøtet, og ble utnevnt til æresmedlem med diplom.

Anne-Kirsti