Lov for Røyken Historielag


Sist revidert 10. mars 2016. [1]

§ 1

Røyken Historielag har til formål å verne om kulturminner i Røyken, berge muntlig tradisjon om liv og arbeid i eldre tid, samt øke og spre kunnskap om bygdas fortid.

§ 2

Laget setter seg som oppgaver blant annet å:

 1. samle sagn, folketoner, stedsnavn, beretninger om gamle skikker, former for overtro og all slags tradisjon som knytter seg til ætt og gård og forskjellige næringsveger, jakt, fangst og fiske, industritiltak og så videre i samarbeid med Landslaget for bygde- og byhistorie.
 2. arbeide for registrering, samling og verning av materielle kulturminner i bygda.
 3. arbeide for å skaffe skolene historisk stoff om bygda til bruk i undervisningen.
 4. avholde bygdestevner.
 5. gi ut periodiske skrifter som inneholder bygdehistorisk og slektshistorisk materiale og verdifull tradisjon.
 6. støtte opp om arbeidet med å gi ut bygdebøker og andre lokalhistoriske skrifter for Røyken.

§ 3

Medlem av laget er enhver som betaler den årlige kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Den som ikke har betalt medlemskontingent etter skriftlig purring strykes som medlem 1. januar påfølgende år.

§ 4

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Innkalling skal skje med minst to ukers varsel ved annonsering i en lokalavis, og med henvisning til lagets hjemmesider der saksdokumentene til møtet skal være tilgjengelige.

Innkallingen forelegges årsmøtet til godkjennelse. Deretter velges møteleder, referent og to medlemmer til å medundertegne møtereferatet. De sistnevnte fungerer også som stemmekontrollører.

Årsmøtet skal behandle:

 1. Årsberetning.
 2. Revidert regnskap.
 3. Kontingentfastsettelse.
 4. Budsjettforslag
 5. Forslag fra styret.
 6. Innkomne forslag.
 7. Valg, der det velges:
  1. Leder for ett år.
  2. Nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem for to år. To av disse velges det ene året, de to andre det neste.
  3. Første, annet og tredje varamedlem for ett år.
  4. To revisorer for to år.
  5. Valgkomité på tre medlemmer som velges for to år. To av de tre velges det ene året, den tredje det neste.
  6. Arrangementskomité på minst seks medlemmer for ett år. Ett av disse velges til leder.
  7. Museumskomité på minst seks medlemmer for ett år. Ett av disse velges til leder.
  8. Redaksjonskomité for bygdemagasinet på minst tre medlemmer for ett år. Ett av disse velges til leder.
  9. Redaksjonskomité for årboka på minst tre medlemmer for ett år. Ett av disse velges til leder.
  10. Slekts- og gårdshistoriekomité på minst tre medlemmer for ett år. Ett av disse velges til leder.
  11. Minst seks medlemmer til ettersyn av Kyststien for ett år. Ett av disse velges til leder.
  12. Minst seks medlemmer til ettersyn av Oldtidveien for ett år. Ett av disse velges til leder.
  13. Huskomité på minst tre medlemmer for ett år. Ett av disse velges til leder.
  14. Hederstegnsråd med leder, sekretær og ett medlem, alle for to år. Første gang velges sekretær og medlem for ett år. Minst en av de tre bør ha blitt tildelt hederstegn. Årsmøtet drar dessuten opp rammen for arbeidet frem til neste årsmøte.

Innkallingen til årsmøtet må opplyse om det foreligger lovendringsforslag og forslag fra styret til behandling.

Lovendringer krever 2/3 flertall.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret senest 14 dager i forveien, forslag til lovendringer senest to måneder i forveien.

Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har betalt skyldig kontingent. Det kan bare avgis en stemme pr. medlemskap. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

§ 5

Laget ledes av et styre på fem medlemmer med tre varamedlemmer.

Styret er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Lagets leder har ansvaret for lagets drift mellom styremøtene og for å innkalle til styremøter.

Styret holder møte når det er nødvendig, minst en gang i kvartalet. Styret er vedtaksdyktig når minst tre medlemmer av styret er til stede, hvorav leder eller nestleder må være ett av medlemmene.

Dersom et styremedlem ikke møter har møtende varamedlemmer stemmerett i den rekkefølge de er valgt.

Styret kan nedsette arbeidskomitéer for løsning av enkeltoppgaver.

§ 6

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det, eller når minst ti medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen.

§ 7

Dersom Røyken Historielag går inn eller oppløses skal lagets eiendeler av en hver art tilfalle en stiftelse som har til formål å skaffe Røyken ajourførte bygdebøker og andre lokalhistoriske skrifter.

Det årsmøte der oppløsning blir vedtatt skal velge styre for stiftelsen og treffe de nødvendige vedtak etter stiftelsesloven.


[1] Endret §4.7.6 – minst tilføyd.